Warunki Sprzedaży

Deifnicje

Administrator Serwisu - Prooptimum Grzegorz Cichecki, Ul. Jodłowa 2, 41-400 Mysłowice

Serwis – serwis internetowy dostępny po adresem www. kartkoland.pl

UoŚUDE - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

Użytkownik – osoba/podmiot korzystający z Serwisu

Regulamin – niniejsze warunki sprzedaży

Zamawiający – Użytkownik Serwisu dokonujący zamówienia usług/produktów w Serwisie

 

1. Niniejsze Warunki Sprzedaży (zwane dalej „Regulaminem”) określają ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Administratora Serwisu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku za pomocą systemu informatycznego.

3. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 UoŚUDE.

4. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, w tym możliwość zamówienia usług przygotowania druków okolicznościowych, w tym zaproszeń, zawieszek, etykiet, winietek i podziękowań.

5. Administrator Serwisu informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego lub złośliwego lub szpiegującego oprogramowania, niechcianych lub niezamawianych wiadomości oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Celem ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożeń Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, w szczególności aktualne oprogramowanie antywirusowe, aktualną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę Firewall. Powyższa informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić potencjalnie, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Administratora Serwisu środków zabezpieczających infrastrukturę Administratora Serwisu przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności związanej z wystąpieniem zagrożeń, o których mowa powyżej w związku z korzystaniem z Serwisu.

6. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Administrator Serwisu, zawarte są w Polityce Prywatności stanowiącej załączniki do niniejszego Regulaminu i udostępnionej na stronie głównej Serwisu pod łączem „Polityka prywatności”.

7. Użytkownik wyraża zgodę na brzmienie Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać warunków przedstawionych w Regulaminie. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wszystkich warunków i postanowień zawartych w Regulaminie, nie powinien korzystać z Serwisu i jego treści.

8. Zamawiający składając zamówienie oraz przekazując dane na potrzeby przygotowania zamawianego produktu oświadcza, iż posiada pełnie praw do przekazywanych zdjęć na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że posiada zgody osób sportretowanych do wykorzystania ich wizerunku i wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć dla celów przygotowania zamówienia oraz wyraża zgodę na wykorzystanie w tym celu wizerunku osób na nich przedstawionych oraz że akceptuje przeniesienie pełni praw autorskich do wykonanego produktu na wykonawcę.

9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według własnego uznania. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Administratora Serwisu, który nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Serwisie. Użytkownik nie akceptujący zmian może zaprzestać odwiedzania i korzystania z Serwisu.

10. Odwiedzanie lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika podlega aktualnej wersji Regulaminu zamieszczonego w Serwisie i obowiązującego podczas korzystania. Należy regularnie sprawdzać łącze „Regulamin Serwisu” na głównej stronie Serwisu, aby zapoznać się z aktualnym Regulaminem.

11. Przy każdorazowym zakupie usługi/produktu Użytkownik akceptuje uprzednio Regulamin i Politykę Prywatności poprzez oznaczenie pola z oświadczeniem w tym zakresie – brak wyrażenia zgody na to oświadczenie uniemożliwia złożenie zamówienia.

12. Wszystkie projekty oferowanych przez nas produktów są autorstwa i własnością Administratora Serwisu, jak również są utworami w rozumieniu prawa autorskiego i są chronione na mocy przepisów prawa autorskiego, praw własności przemysłowej, praw osobistych oraz innych praw własności intelektualnej. Nie wyrażamy zgody na ich wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty zarówno w całości jak i w części.

13. Nasze produkty są oznaczone logotypem naszej marki co jest niezbędne celem ochrony naszych praw autorskich i wynika z profesjonalnego charakteru świadczonych przez nas usług.

14. Zakupy usług/produktów oferowanych w Serwisie odbywają się w oparciu o niniejszy Regulamin.

15. Umowa dotycząca zakupu usługi/produktu zostaje zawarta w chwili złożenia przez Użytkownika odpowiedniego zamówienia dotyczącego usługi/produktu.

16. Wydrukowanie druku okolicznościowego i jego przesyłka następuje po opłaceniu przez Użytkownika kosztów nabycia usługi/produktu i jego dostarczenia.

17. Przy każdorazowym zakupie usługi/produktu Użytkownik akceptuje uprzednio Regulamin poprzez oznaczenie pola z oświadczeniem w tym zakresie – brak wyrażenia zgody na to oświadczenie uniemożliwia złożenie zamówienia.

18. Ze względu na indywidualny charakter przygotowywanych druków, które po wydrukowaniu nie mogą zostać użyte do dalszej odsprzedaży nie ma możliwości dokonywania zwrotów zakupionych u nas usług/produktów - jako rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Użytkownik, w tym Użytkownik będący Konsumentem nie ma możliwości dokonywania zwrotów zakupionych w Serwisie produktów.

19. W Serwisie mogą znajdować się linki do trzecich stron. Takie linki są umieszczane wyłącznie dla wygody użytkownika. Ich obecność nie znaczy, że są one rekomendowane lub zachwalane przez Administratora Serwisu. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania z takich stron.

20. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu.

21. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie komputera (lub innego podobnego urządzenia np. tabletu) z dostępem do sieci Internet, konta poczty internetowej oraz posiadanie prawidłowo zainstalowanej i działającej przeglądarki internetowej Microsoft Edge lub Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej lub Chrome w wersji 41 lub wyższej lub Firefox w wersji 36 lub wyższej lub Opera w wersji 28 lub wyższej albo Safari w wersji 8 lub wyższej. W przeglądarce internetowej powinna być́ włączona obsługa plików cookies oraz JavaScript.

22. Reklamacje dotyczące uszkodzenia druków w trakcie transportu będą przyjmowane jedynie w przypadku gdy Klient zgłosi zastrzeżenie przy ich odbiorze od kuriera lub z poczty i spisze odpowiedni protokół uszkodzenia/szkody i przekaże go do wiadomości wykonawcy.

23. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Administratora Serwisu lub na adres e-mail wskazany na stronie głównej Serwisu pod łączem „Kontakt”

24. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres mailowy) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w punktach lub zostaną zgłoszone po terminie, o którym mowa powyżej.

25. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od jej wpływu do Administratora Serwisu. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Administrator Serwisu przesyła do Użytkownika odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy podany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacji.

26. Podane przez Użytkownika dane osobowe Administrator Serwisu zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik do Regulaminu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.

27. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje Politykę Prywatności, a w przypadku braku akceptacji Polityki Prywatności Użytkownik nie powinien korzystać z Serwisu.

28. Zamawiający składając zamówienie oraz przekazując dane na potrzeby przygotowania zamawianego produktu oświadczają, iż posiada pełnie praw do przekazywanych zdjęć na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wyrażają zgodę na wykorzystanie ich dla celów przygotowania zamówienia oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie w tym celu wizerunku osób na nich przedstawionych oraz że akceptują przeniesienie pełni praw autorskich do wykonanego produktu na wykonawcę.

29. Ze względu na indywidualny charakter przygotowywanych druków, które po wydrukowaniu nie mogą zostać użyte do dalszej odsprzedaży nie ma możliwości dokonywania zwrotów zakupionych u nas usług/produktów - jako rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

30. Reklamacje dotyczące uszkodzenia druków w trakcie transportu będą przyjmowane jedynie w przypadku gdy Klient zgłosi zastrzeżenie przy ich odbiorze od kuriera lub z poczty i spisze odpowiedni protokół uszkodzenia/szkody i przekaże go do wiadomości wykonawcy.

31. Wszystkie projekty oferowanych przez nas produktów są naszego autorstwa i nie wyrażamy zgody na ich wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty zarówno w całości jak i w części.

32. Nasze produkty są oznaczone logotypem naszej marki co jest niezbędne celem ochrony naszych praw autorskich i wynika z profesjonalnego charakteru świadczonych przez nas usług.